דברי הסבר

דוח חטיבה 14 - הספר הירוקדו”ח חטיבה 14 מבוסס על עשרות תחקירים מוקלטים/בכתב של מפקדים, לעיתים מרמת מש”ק ומעלה, שהשתתפו בלחימה, כולל מפקדי המעוזים, שהיו בגזרת החטיבה וזאת מיד בתום הלחימה. יש תחקירים שבוצעו עם חזרת שבויינו מהשבי המצרי (חלק מהקלטות התחקירים נמצאות עד עתה ברשותי). עקב ריבוי החללים בקרב המפקדים בחטיבה, בוצעו, במקרים אלה, תחקירים של סגניהם ו/או מפקדי יחידות משנה וזאת כדי להשלים את התמונה של הלחימה החטיבתית.

מקורות נוספים ששימשו לכתיבת הדו”ח הינם: יומן מבצעים/אירועים של החטיבה, יומני רדיו חטיבתיים/ מטכ”ליים, הקלטות של רשתות הרדיו (חלק מהקלטות רשתות הקשר מופיע באתר) ודו”חות סיכום גדודיים/ יחידתיים. מקורת אלה, בדגש על יומן המבצעים, יומני רשתות הרדיו והקלטות רשתות אפשרו להגיע, לעיתים לרמת דיוק של דקה! בשיבוץ האירוע במכלול האירועים של החטיבה.

נספח א’ של הדו”ח – טבלת אירועים – מכיל 77 עמודים של פירוט האירועים בחתך גדודי/יחידתי בהתייחס לסרגל הזמנים.

גורם נוסף הקים בדו”ח, הוא ריבוי הגדודים/יחידות שלחמו במסגרת החטיבה. במסגרת החטיבה לחמו 17 גדודים/יחידות שחלקם לחם תחת פיקוד החטיבה מספר שעות, חלקם לחם מספר ימים ואילו חלק מהם נלחם את מרבית ימי המלחמה בשורות החטיבה.

גדוד טנקים 9 היה גדוד אורגני של החטיבה שהיה תחת פיקוד חטיבה מרחבית 275 בגזרה הצפונית של “תעלת סואץ”. הגדוד לא לחם, כלל ועיקר, במסגרת החטיבה, אך דו”ח הגדוד קיבל ביטוי בדו”ח זה.

דו”ח החטיבה פורסם בחודש אוקטובר 1975. עבודה רבה הושקעה בתחקירים, איסוף החומר וניתוחו עריכת הדו”ח ופירסומו, יחסית בצמידות לסיום המלחמה ופינוי “ארץ גושן”.

עם כל הצניעות המתבקשת, דו”ח זה הינו ייחודי ואינני מכיר דו”ח כלשהו מתקופת מלחמת יום הכיפורים המשתווה אליו מבחינת העומק, הפירוט וההיקף. דו”ח זה שימש רבות את הגורמים השונים לניתוח לקחים ויישומם, חקר היסטורי של מלחמת יום הכיפורים ועוד.

הדו”ח כולל מספר פרקים, בהתאם להתפתחות הלחימה של חטיבה 14, כמרכיב משמעותי בחזית סיני. בנוסף, הדו”ח כולל מספר נספחים. באם קיימים מספר אי דיוקים שוליים בנספחים של הדו”ח, שהוכנו בלוח זמנים קצר, מיד לאחר הלחימה (לדוגמא: קצינים שהסתפחו לחטיבה ולחמו בשורותיה ואינם מופיעים בדו”ח), הרי דבר זה תוקן עתה בגוף האתר בחלק המורשתי/היסטורי.

עם פירסום הדו”ח לציבור, הוציא ארכיון צה”ל 32 פרטים הקשורים לצנעת הפרט וזאת על פי החוק. פרטים אלה הינם חסרי משמעות בהיבט ההיסטורי של לחימת החטיבה.

מערכת האתר החליטה, מפאת צנעת הפרט, להשמיט את רשימת הפצועים המפורטת בדו”ח והשאירה רק טבלה מרוכזת של כמויות הפצועים בחתך תאריכים (נספח ד’).

דו”ח זה הינו מסמך אוטנטי ומהווה תעודה היסטורית המעידה על סיפור הלחימה המופלא של לוחמי החטיבה.

אלוף (מיל’) אמנון רשף
מפקד חטיבה 14 במלחמת יום הכיפורים

דו”ח החטיבה

נספחים