מ.א
דרגה
שם
תפקיד
תאריך
מקום
הערה
6.10.1973
2178343רב"טאדר, יאיר-נתןלוחם חרמ"ש6/10/1973פאתי קנטרה המזרחיים1
2128461סמ"ראנגלשטיין, יוסףטען-קשר טנק6/10/1973"מצת"
2175837רב"טבארגיג, ג'ורג'-הרצללוחם חרמ"ש6/10/1973פאתי קנטרה המזרחיים1
2176227רב"טברעם, גבריאל (גברי)תותחן טנק6/10/1973צומת "טליסמן" - "לכסיקון" ("צומת דיזי")
2153594סמלגבאי, מרדכי (מוטי)תותחן טנק6/10/1973אזור מעוז "חזיון"
2165484רב"טדנה, חייםטען-קשר טנק6/10/1973אזור מעוז "חזיון"
2119852סגןדשא, גלעדסגן מפקד פלוגת חרמ"ש6/10/1973קנטרה1
2152487סמלהירשדורפר, ראובןטען-קשר טנק6/10/1973ציר "לכסיקון" 251
2147267סמ"רוולקוביץ, שועמפקד טנק6/10/1973"מצת"
2084484סרןוינטרוב, עמוסמפקד פלוגת טנקים6/10/1973"מצת"
2171218רב"טחליפא, יעקבטען-קשר טנק6/10/1973אזור "מצת" - מעוז "פורקן"
2179089רב"טידעיה, אתילוחם חרמ"ש6/10/1973פאתי קנטרה המזרחיים1
2176389רב"טירד, יהודה שאוללוחם חרמ"ש6/10/1973קנטרה1
2177795רב"טכהן, אלילוחם חרמ"ש6/10/1973פאתי קנטרה המזרחיים1
2121394סמללוי, שמעוןלוחם חרמ"ש6/10/1973פאתי קנטרה המזרחיים1
2176146רב"טמגנהיים, יעקב (יעקובי)תותחן טנק6/10/1973אזור "מצת" - מעוז "פורקן"
2128458סגןמלינצקי, אריהמפקד מחלקת חרמ"ש6/10/1973פאתי קנטרה המזרחיים1
2177520רב"טמלכה, יהודהלוחם חרמ"ש6/10/1973פאתי קנטרה המזרחיים1
2154147רב"טסופר, הרצללוחם חרמ"ש6/10/1973קנטרה1
2178327רב"טערגי, אהרןלוחם חרמ"ש6/10/1973קנטרה1
2176938רב"טפרל, שבתאינהג טנק6/10/1973אזור "מצת" - מעוז "פורקן"
2132360סמלשדה, דב (דובי)תותחן טנק6/10/1973אזור "מצת" - מעוז "פורקן"
2175848רב"טשיטרית, יצחקלוחם חרמ"ש6/10/1973קנטרה1
2133139סמ"רשפירא, נטעמפקד כיתת חרמ"ש6/10/1973קנטרה1
2179665רב"טשריון, מיכאלנהג טנק6/10/1973צומת "טליסמן" - "לכסיקון" ("צומת דיזי")
2138774סמלששון, הרצלמפקד כיתת חרמ"ש6/10/1973פאתי קנטרה המזרחיים1
7.10.1973
2154891סמלאהרוני, דודתותחן טנק7/10/1973ציר "לכסיקון" 2512
2152095סמלבדרה, יצחקנהג טנק7/10/1973ציר "לכסיקון" 2512
2166406סמלגולדפריד, אילןמפקד טנק7/10/1973"החווה הסינית" - "סגול" 139
2122163סמ"רדוד, יצחקטען-קשר טנק7/10/1973ציר "לכסיקון" 2512
2124978סגןוינגרוד, דניאל (דני)מפקד מחלקת חרמ"ש7/10/1973בין רומני לבלוזה3
2159061סמלטנא (כהן), עמוסמפקד טנק7/10/1973צומת "טליסמן" - "לכסיקון" ("צומת דיזי")
2145492סגןטפלי, גבי (גרשון)מפקד מחלקת טנקים7/10/1973ציר "לכסיקון" 2512
2178505רב"טכהן, רחמיםנהג טנק7/10/1973"החווה הסינית"
2178848רב"טלוי, יוסףטען-קשר טנק7/10/1973"החווה הסינית"
2121248סמ"רמשה, יוסףתותחן טנק7/10/1973ציר "לכסיקון" 2512
2133758סג"מניסנבוים, אפריםמפקד מחלקת טנקים7/10/1973ציר "לכסיקון" 2512
2164292סמלפישקוב, דבמפקד טנק7/10/1973אזור אגם תמסח
2145476סגןצאיג, משהמפקד מחלקת טנקים7/10/1973אזור "מצת" - מעוז "פורקן"
2173239רב"טרפאלי, יעקבטען-קשר טנק7/10/1973אזור "מצת" - מעוז "פורקן"
2119847סמ"רשורץ, מיכאל (מיקי)טען-קשר טנק7/10/1973"החווה הסינית" - "סגול" 139
2167375סמלשושא, ראובןמפקד טנק7/10/1973"החווה הסינית" - "סגול" 139
2119393סגןתמיר, בן-עמי (בניק)מפקד מחלקת טנקים7/10/1973אזור "מצת" - מעוז "פורקן"
8.10.1973
2180028רב"טלוגסי, משהנהג רכב8/10/1973רפידים - מחנה "סופה"
9.10.1973
2163876סמלאורי, אילןמפקד טנק9/10/1973"החווה הסינית" - "סגול" 1395
491744רס"ןיעבץ (יגבץ), יעקבסגן מפקד גדוד טנקים9/10/1973"החווה הסינית"4
10.10.1973
2137482רב"טשכטר, אבינועם (נומל'ה)תותחן טנק10/10/1973תעוז "טלויזיה"2
2177331רב"טשפכט, אליעזר-זליגלוחם חרמ"ש10/11/1973קנטרה
11.10.1973
2182217רב"טברוך, מנשהתותחן טנק11/10/1973"אדום" 6626 - 2 ק"מ ממזרח ל"מכשיר"2
13.10.1973
2119255רב סמלויינשטיין, גדעוןמפקד טנק13/10/1973רכס "חמדיה"
2138689סגןקולר, רענןמפקד מחלקת טנקים13/10/1973רכס "חמדיה"
2119464סגןתור, חגיסגן מפקד פלוגת טנקים13/10/1973רכס "חמדיה"
14.10.1973
2154694סמלאבישר, אוריטען-קשר טנק14/10/1973רכס "חמדיה"
2157505רב"טבנון, מיכאלנהג טנק14/10/1973רכס "חמדיה"
2146330סמ"רזילברברג, יונתןמפקד טנק14/10/1973רכס "חמדיה"
2089117סמלסרור, אריה (הנרי)מפקד טנק14/10/1973רכס "חמדיה"
15.10.1973
2129276סמ"ראגייב, יגאלסמל מבצעים גדודי15/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
2157434רב"טאלטיט, דוד (דדה)תותחן טנק15/10/1973"החווה הסינית"2
939972רס"ןבן-ארי (אייבר), ישראלמפקד פלוגת טנקים15/10/1973"החווה הסינית"
2171259סג"מבן-דב (גלבורט), ישעיהומפקד טנק15/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
2121603סמלברנפלד, חייםתותחן טנק15/10/1973רכס "חמדיה"6
2146176סמ"רגולדמן, מיכהמפקד טנק15/10/1973"החווה הסינית"
2130760סמלוהבה, יוסףנהג טנק15/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
2145262סגןמור (מררו), דגימפקד מחלקת טנקים15/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
2120552סגןסידרר, אשרמפקד מחלקת טנקים15/10/1973"החווה הסינית"
2167778סמלפרידמן, יואלמפקד טנק15/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
2147521סמלרוקטלי, יעקבטען-קשר טנק15/10/1973"החווה הסינית"2
2119374רב סמלשאקי, יצחק (איציק)מפקד טנק15/10/1973"החווה הסינית"2
2146719סג"משניר, זיומפקד טנק15/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
16.10.1973
2150252סמ"ראברהם, גיאורגה (ג'ורג')חובש16/10/1973מצפון לציר "שיק"7
2146978סג"מגבעתי, ירוןמפקד טנק16/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
2171252סג"מגור, יורם (יוריק)מפקד טנק16/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
2171258סג"מגזית, נמרודמפקד טנק16/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
2154063סמ"רגירון, יעקב (קובי)מפקד טנק16/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
2171249סג"מליסיצקי, ברוךמפקד טנק16/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
2126631סמ"רלנקרי, רפאלתותחן טנק16/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
2136515סמ"רמחלב, אלירב סמל פלוגתי16/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
2117679סגןמלצר, עמוסקצין מבצעים גדודי16/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
2157527סמ"רסויסה, ציוןנהג טנק16/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
2143987סמ"ררובינגר, משה (מריוס)מכונאי טנקים16/10/1973"החווה הסינית"
2044157סגןשטיינמץ, זכריה (זכי)מפקד מחלקת טנקים16/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
17.10.1973
2151824סמ"רמורדיש, אבינועםמפקד כיתת חרמ"ש17/10/1973מחנות אבו-סולטן8
2118518סגןמינדז'יגורסקי, זאבמפקד מחלקת טנקים17/10/1973"החווה הסינית" - צומת "טרטור"-"לכסיקון"
18.10.1973
2164301סמלגיברץ, לוי-יצחקטען-קשר טנק18/10/1973מצפון לציר "שיק"2
2172734סג"מהררי, נמרודמפקד טנק18/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
2151566סמלשמחון, רחמים (ריקי)טען-קשר טנק18/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
969487רס"ןששון, אליהו (אלי)מפקד פלוגת טנקים18/10/1973מצפון לציר "שיק"2
22.10.1973
2151909סג"מלניאדו, שלמה (מומו)תותחן טנק22/10/1973רכס "נוזל"9
10.11.1973
2177331רב"טשפכט, אליעזר-זליגלוחם חרמ"ש10/11/1973קנטרה10
25.11.1973
2178197רב"טבומביגר, פאול-פנחסלוחם חרמ"ש25/11/1973ממערב לתעלת סואץ
25.6.1978
סמלשבח, אמירחובש25/6/1978'דורסואר'11

הערות:

(1) נפל במסגרת חטיבה מרחבית 275, גדוד 9
(2) נפל במסגרת חטיבה 14, גדוד 184
(3) נפל במסגרת חטיבה מרחבית 275, כוח שקד
(4) נפצע ב-6.10.1973, נפטר ב-9.10.1973
(5) נפצע ב-7.10.1973, נפטר ב-9.10.1973
(6) נפצע ב-14.10.1973, נפטר ב-15.10.1973
(7) נפל במסגרת חטיבה 14, גדס”ר 87
(8) נפל במסגרת פל’ צנחנים שלחמה במסגרת חט’ 217/162
(9) נפצע ב-8.10.1973, נפטר ב-22.10.1973
(10) נפצע ב-6.10.1973 במסגרת חטיבה מרחבית 275, גדוד 9, נפטר ב-10.11.1973
(11) נפצע ב-18.10.1973 במסגרת לא ידועה, נפטר ב-25.6.1978

הצבי ישראל על במותיך חלל