מ.א 2700446

תיאור המעשה:
במלחמת יום הכפורים היה סמל אברהים אל-טורשאן, גשש בתפקידו, מסופח ליחידה שלחמה במעוז “מצמד”. הוא השתתף אתם בלחימה עד יום נפילת לוחמי המעוז בשבי. אחר-כך הסתתר במשך יומיים מתוך כוונות להתחמק ולברוח, אבל כעבור יומיים נלכד ונפל בשבי. למרות המידע שהיה למצרים אודותיו, הכחיש סמל אברהים אל-טורשאן בכל תוקף השתייכותו לצה”ל. סמל אברהים אל-טורשאן עונה עינויים פיזיים קשים ביותר, אך לא נשבר, ולא מסר שום פרט של מידע לאויב. בעמידתו האיתנה ובכוח סבלו גילה סמל אברהים אל-טורשאן נאמנות ואומץ לב רב.

על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז

ניסן תשל”ו אפריל 1976,
מרדכי גור, רב אלוף,
ראש המטה הכללי